Now loading.
Please wait.

menu

Warranty Conditions

Garantiebepalingen

Art. 1 Ruilen – Restitutie
Lid a – Ongebruikte en onbeschadigde artikelen/onderdelen, met uitzondering van klantspecifiek maakwerk, kunnen binnen 10 dagen na aankoop met de originele bon worden geruild of gecrediteerd.

Lid b – Voor screening geldt een retourtermijn van 14 maanden (januari t/m februari), waarbij Remkaflex de aangeboden voorraad vanaf de 12e/m de 14e maand kan afroepen. Peildatum voor de waarde vaststelling is de economische waarde per 1 februari (14e maand). Remkaflex adviseert jaarlijks -uiterlijk in november- een stockvoorraad op basis van historische gegevens. De stockhouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de courantheid van zijn of haar voorraad en doet derhalve uiterlijk de 11e maand schriftelijk opgave van het voorraadaanbod.

Lid c – Remkaflex adviseert stockhouders rem-/ koppelingsslangen, onder juiste verpakkings- en opslagomstandigheden, uiterlijk binnen 5 jaar na productiedatum, zie datumprint op slang, te hebben verkocht. Bij jaarlijkse retourzendingen beschreven in lid b, zullen slangen ouder dan 5 jaar niet vergoed worden. Deze zullen worden vernietigd. Remkaflex verplicht zich geen rem-/koppelingsslangen ouder dan drie jaar te leveren.

Art. 2 Onbedoeld gebruik
Indien met betrekking tot het te leveren artikel sprake is van, een afwijkende toepassing of factoren welke op de gebruikelijke duurzaamheid, dan wel op de gebruikelijke werkzaamheid van het artikel van invloed kunnen zijn, dient hiervan, vooraf door de klant schriftelijk melding te worden gemaakt.
Klachten ontstaan door -niet vooraf gemelde- afwijkende toepassingen en/of omstandigheden, worden niet in behandeling genomen.

Art. 3 Klantspecifiek maakwerk
Opdrachten voor klantspecifiek maakwerk dienen ten alle tijden schriftelijk te worden ingediend, voorzien van toelichting omtrent toepassing en mogelijk afwijkende omstandigheden. Bij niet schriftelijke indiening vervalt alle aanspraak op garantie.

Art. 4 (Her)bewerking
(Her)bewerking van de door Remkaflex geleverde artikelen en/of onderdelen daarvan -anders dan door Remkaflex zelf uitgevoerd-, doet alle aanspraak op garantie vervallen.

Art. 5 Reparaties – Aanpassingen
Op losse reparaties en/of gedeeltelijke vervanging en/of aanpassing van artikelen, welke niet afkomstig zijn van Remkaflex of waarvan de garantietermijn is verstreken, is geen garantie van toepassing.

Art. 6 Uitvoeringsklachten
Indien na aankoop blijkt dat het artikel niet conform uw opdracht is uitgevoerd, dan kunt u het artikel, mits ongebruikt, binnen 10 dagen met de originele bon, onder garantie alsnog conform uw opdracht laten uitvoeren. Indien het betreffende artikel niet kan worden overlegd vervalt alle aanspraak op garantie.

Art. 7 Productklachten
§ 1.0 Incidentele Productklachten
Garantieverzoeken met betrekking tot productklachten, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat betreffende klacht zich niet heeft voorgedaan door een stelselmatige afwijking in uitvoering en/of toegepast materiaal (door Remkaflex te beoordelen) ontstaan na ingebruikname, kunnen worden ingediend:

Lid a – Klantspecifiek maakwerk: binnen 2 maanden

Lid b – Documentatieartikelen: binnen 2 maanden na aankoop door de eindverbruiker en uiterlijk binnen 12 maanden na uitlevering door Remkaflex

§ 2.0 Seriematige Productklachten
Garantieverzoeken met betrekking tot productklachten, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat betreffende klacht zich mogelijk heeft voorgedaan door een stelselmatige afwijking in uitvoering en/of toegepast materiaal (door Remkaflex te beoordelen) ontstaan na ingebruikname zullen, mits ingediend binnen redelijke termijn en niet zijnde een gevolg van normale slijtage, per geval worden beoordeeld.

§ 3.0 Herkomstbepaling
Garantieverzoeken omtrent uitvoerings- en/of productklachten worden pas in behandeling genomen na ontvangst van het betreffende artikel en de originele bon(nen) waaruit blijkt dat de garantietermijn niet is overschreden.