Now loading.
Please wait.

menu

Terms of Delivery

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door ons aan derden gedaan. Alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruimte zin van het woord en van aanneming van werk, door ons met derden aangegaan.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvrage verstrekte gegevens. De opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor werkplaats magazijn (door ons nader op te geven) en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens door ons in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden ons niet. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, b.v. ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta etc., dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Zijnerzijds zal de cliënt echter het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging dit ons wordt meegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

Artikel 6. Transportrisico
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, tijdens het vervoer geleden). Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever of koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, tijdens het door ons afleveren van goederen of diensten aan of in percelen, schepen of voertuigen van kopers of opdrachtgevers of derden toegebracht aan andere goederen welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten.

Artikel 9. Betalingscondities
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door ons toegezonden facturen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen welke niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan. Wij zijn altijd gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren, naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van een koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de koper/huurder of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade of winstderving.

Voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde producten verhinderen, brengen geen veranderingen in de geldelijke verplichtingen van de koper/huurder of opdrachtgever. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de koper/huurder of opdrachtgever faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze in liquidatie treedt of voorzover een rechtspersoon zijnde wordt ontbonden.

Artikel 11. Reclames
Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgaven van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de koper/huurder of opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend hebben wij het recht hetzij in een onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de koper/huurder of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de koper ons, alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper op het ogenblik van indienen zijner reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. Dit alles behoudens het gestelde omtrent garantiebepalingen.

Artikel 13. Vergoeding bij te late of niet betaling
Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de koper/huurder of opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1½% per maand of gedeelte daarvan voer het totale bedrag der factuur zulks zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derde (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) zijn wij gerechtigd aan de koper/huurder of opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle buitengerechtelijke kosten door ons ter zake gemaakt, alsmede een boete -ten behoeve van ons- van 15% + € 12,- van het totale verschuldigde bedrag. Onverminderd het voorgaande zullen bovendien de geleverde goederen weer in ons eigendom terugvallen; terwijl de betalingen en opgelden aan ons verschuldigd blijven.

Artikel 14. Voorbehoud van eigendom
Zolang een koper op opdrachtgever aan ons geen volledige betaling van door ons aan hem verrichte leveringen van goederen of geleverde installaties, of verrichte werkzaamheden heeft gedaan, blijven de door ons aan hem geleverde goederen en installaties, voor rekening en risico van de koper, ons eigendom. Wanneer een koper/huurder of opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen opgeleverde installaties of verrichte werkzaamheden niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen of installaties terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ons tot het vorderen van vergoedingen van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 16. Wijziging van voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijde toegepast ten voordele van de koper geven laatstbedoelde nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem vaststaand, voor zicht op te eisen.

Artikel 17. Geschillen
Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Alkmaar. Volledige leveringsvoorwaarden op aanvraag verkrijgbaar.